top of page

ISLAND RETREATMENT

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Door het betalen van het arrangement verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
2. Inschrijving is pas definitief na betaling van het arrangement.
3. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
4. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het arrangement geld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
5. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij geen recht op terugbetaling.
6. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan ISLAND Retreatment zijn doorgegeven.
7. ISLAND Retreatment heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door ISLAND Retreatment heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde arrangement geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
8. ISLAND Retreatment heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.


AANSPRAKELIJKHEID

1. ISLAND Retreatment zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. ISLAND Retreatment is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan ISLAND Retreatment. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.


MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

1. ISLAND Retreatment heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen.  De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraitment niet toegestaan.
2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. ISLAND Retreatment is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
3. ISLAND Retreatment heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of ISLAND Retreatment niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van arragement geld.
5. Het maken van foto/video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van ISLAND Retreatment.

6. Bij het akkoord gaan van de algemene voorwaarden geeft u toestemming dat ISLAND Retreatment foto/video/film materiaal mag maken en online mag plaatsen. 


Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

bottom of page